Những điểm mới trong nghị quyết đại hội XII của đảng

Những điểm mới trong nghị quyết đại hội XII của Đảng đưa ra nhiều quyết sách mới, đúng tiêu chí, mạnh mẽ phù hợp với để phát huy thuận lợi, vượt qua những khó khăn, giúp đưa đất nước phát triển một cách bền vững, đáp ứng được kỳ vọng của các cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau đây chúng tôi đưa ra những điểm mới trong văn kiện đại hội XII của Đảng

Những điểm mới trong nghị quyết đại hội XII của đảng

Chủ đề đại hội XII

Được đánh mạnh vào yếu tố:

 • Tăng cường xây dựng phát triển của Đảng, để luôn trong sạch, vững mạnh, bền lâu.
 • Phát huy được toàn bộ sức mạnh của nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa
 • Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ với những phát triển mới
 • Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ Quốc, giữ vững môi trường luôn trong sạch, hòa bình, ổn định.
 • Sớm đưa đất nước ta phát triển vững mạnh trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong các thành phố chủ đề Đại hội XII đều có những điểm nổi bật mới, nhất là các thành tố thư tự ” bảo vệ vững chắc được tổ quốc, giữ vững môi trường luôn được hòa bình, ổn định, ấm no” lần đầu tiên được xét duyệt vào chủ đề Đại hội

Những điểm mới trong nghị quyết đại hội XII của đảng Đại hội nhìn lại 30 năm đổi mới

Đại hội XII đánh giá tổng quan:

Trong 30 năm qua, đất nước chúng ta đã đổi mới, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có rất nhiều ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ toàn Tổ quốc.

Cùng với đó cũng còn nhiều vấn đề phức tạp, kèm với nhiều hạn chế, yếu kém mà chúng ta cần phải nhìn nhận và giải quyết, khắc phục những vấn đề đó để giúp đất nước phát triển và bền vững. So với Đại hội X nhìn lại trong 20 năm đổi mới. Đại hội XII không chỉ giúp đánh giả toàn bộ thành tựu, mà còn giúp đánh giá tổng quát và hạn chế được những khuyết điểm

Đại hội XII đúc kết ra 3 kết luận đáng chú ý:

 • Những thành tự bên trên là tiền đề, nền tảng vô cùng quan trọng để giúp nước ta tiếp tục đổi mới và cùng nhau phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trong những năm tới.
 • Những thành tự đó khẳng định giúp cho con đường đổi mới của Đảng là luôn đúng đắn và sáng tạo.
 • Những thành tựu này khẳng định giúp cho xã hội chủ nghĩa của nước Việt Nam ta luôn phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của lịch sử.

Thông qua 30 năm vừa rồi, từ các thành tựu và cùng với các hạn chế, Đại hội đã thống kê được 5 bài học. So với những bài học được đúc kết từ những đại hội trước, những bài học từ đại hội XII rút ra những điểm đổi mới, nhất là bài học về mối quan hệ dân tộc – quốc tế đã nhấn mạnh “Với tất cả mọi người phải luôn đặt lợi ích của quốc gia – dân tộc lên trên hết”

Đại hội xác định “4 trụ cột” phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới

Trong thông báo của ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về những văn kiện toàn bộ Đại hội XII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhất quán đưa ra những ý kiến:

phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới

 • Thời kỳ mới cần mọi người đồng lòng phải phát triển đất nước một cách toàn diện, đồng bộ về các chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh, đối ngoại. Trong đó tiêu chí phát triển nền kinh tế- xã hội là đáng quan tâm.
 • Xây dựng chính trị Đang luôn là nòng cốt.
 • Xây dựng nền văn hóa, con người là nền tảng tinh thần.
 • Luôn gia tăng quốc phòng, an ninh là trọng điểm và luôn luôn đẩy mạnh về tiêu chí này.

Điểm mới nổi bật quan trọng là: Văn kiện Đại hội XII không chỉ xác định mỗi sự phát triển kinh tế là trọng điểm mà cả phát triển nền xã hội là trung tâm. Không chỉ đẩy nhanh quá trình xây dựng văn hóa làm nền tảng tinh thần mà còn giúp con người xây dựng cả một nền tảng tinh thần.

Chủ trương tiếp tục đổi mới với mô hình tăng trưởng, cùng cơ cấu lại một nền kinh tế

Với những điểm mới trong nghị quyết đại hội XII của đảng thì đây là một chủ trương quan trọng, được nêu ra trong đại hội XI của Đảng. Trong thời gian phát triển sắp tới cần phải đẩy mạnh quá trình này theo những hướng kết hợp đạt hiệu quả cao , đi theo hướng chiều rộng và chiều sâu. Luôn chú trọng tới phát triển theo chiều sau, giúp nâng cao chất lượng và tăng trưởng cùng sức cạnh tranh ở trên cơ sở, giúp nâng cao chất lượng và nguồn nhân lực, phát huy được lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế để giúp cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

Đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển mạnh thông qua xuất khẩu và chuyển vốn đầu tư sang phát triển đồng thời còn dựa vào cả vốn đầu tư, phát triển, xuất khẩu và cả thị trường trong nước. Chúng ta phải luôn đẩy mạnh, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để luôn đổi mới, sáng tạo, đây là động lực vô cùng quan trọng để giúp cho nền kinh tế phát triển đi lên vững mạnh.

Luôn tập trung đẩy mạnh và xây dựng một nền công nghiệp cùng với thương hiệu công nghiệp quốc gia giúp cho tầm nhìn luôn đi xa mãi và dài hạn, lộ trình cho từng giai đoạn: Luôn phát triển một số sản phẩm đã chọn lọc như sau:

 • Công nghệ chế tạo, chế biến, công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp năng lượng, điện điện tử, ngành cơ khí, hóa chất, công nghiệp xây dựng, xây lắp, công nghiệp phát triển quốc phòng.
 • Phát triển mạnh nền nông nghiệp, kinh tế nông thôn và giúp xây dựng một nông thôn mới.
 • Xây dựng nền nông nghiệp theo tiêu chí sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng với những máy móc, thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng của sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu.
 • Đẩy mạnh xây dựng một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức cùng với những công nghệ cao.
 • Đẩy mạnh quá trình phát triển của kinh tế biển giúp tăng cường tiềm lực quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc.

Với những những điểm mới trong nghị quyết đại hội XII của đảng nêu trên thì chúng ta hãy cùng nhau đẩy mạnh, cùng nhau đồng lòng, chung sức để phát triển một xã hội phồn vinh hiệu quả, kinh tế phát triển để luôn sánh vai với các cường quốc 5 châu.

Trả lời